Ordlista

Lär dig definitioner för vanliga termer som används inom rapportering.

Den 1 januari 2024 infördes ett nytt EU-direktiv med regler för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive. Direktivet ska bidra till att uppfylla EU:s gröna giv med målet klimatneutralitet senast år 2050 genom att styra mot hållbara investeringar.

All års- och hållbarhetsrapportering kommer att samlas i European Single Access Point (ESAP), som är EUs initiativ för att ge investerare enkel åtkomst till bolagsinformation och information om andra investeringsprodukter.

ESEF står för European Single Electronic Format, och är ett digitalt formatkrav för års- och koncernredovisningar samt hållbarhetsredovisningar som ska inges till respektive lands kontrollmyndighet. I Sverige är det Finansinspektionen.

Med EUs nya direktiv om hållbarhetsrapportering Corporate Sustainability Reporting Diretctive (CSRD) kommer också ett behov av mer detaljerade rapporteringskrav. Hur rapporteringen ska gå till i praktiken och vilka mätvärden som ska användas regleras av EUs nya hållbarhetsstandarder ESRS som står för European Sustainability Reporting Standards.

Läs mer